پروژه ۴ – نمای بیرونی ساختمان

344

Hours of Work

March 2015

Construction Date

820ft

Surface Area

44.000$

Budget

نمای بیرونی ساختمان

نمای بیرونی ساختمان را با سنگ های ساختمانی سنگبری امام حسین (ع) با زیبایی تزئین نمائید.