پروژه ۳ – نمای رومی ساختمان

344

Hours of Work

March 2015

Construction Date

820ft

Surface Area

44.000$

Budget

نمای رومی

نمای رومی با سنگهای سنگبری امام حسین(ع) زیباتر میشود.