پروژه ۶ – پروژه های در حال ساخت

789

Hours of Work

Juli 2015

Construction Date

3820ft

Surface Area

1.800.000$

Budget

پروژه های در حال ساخت

پروژه های در حال ساخت را با سنگ های ساختمانی سنگبری امام حسین (ع) با زیبایی تزئین نمائید.